Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. § alapján szabályozza Pataki Zoltán Béla Egyéni Vállalkozó / Motorcsónakázás a Dunán ( továbbiakban: „Szolgáltató.”) és a vele jogviszonyban álló valamennyi személyszállításra szerződő fél, aki a szolgáltatást megrendelte (a továbbiakban: „Utas”) jogviszonyát.

Motorcsónakázás a Dunán vállalkozás 6 fő befogadására alkalmas Monterey 180 FS és 7 fő befogadására alkalmas Searay 205 Sport  motorcsónakkal személyszállítási szolgáltatást nyújt, fedélzetén 1 fős személyzettel.

Szolgáltató rendelkezik a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság (N. K.H.) Hajózási Főosztálya által kibocsátott hajózási engedéllyel, illetve az előírt felelősségbiztosítással.

Hajói rendelkeznek az előírt kötelező felszerelésekkel, mentőmellényekkel, egyéb, a hajózás biztonságát ellátó kiegészítőkkel.

A hajót szakképzett kapitány vezeti.

A szolgáltató vállalkozás adószáma: 79418951-1-33.Engedélyszám: HE 11000-18 

A szolgáltatást Utas saját felelősségére veheti igénybe és elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A hajózás során minden utasnak kötelező betartani a kapitány utasításait az utazás időtartama alatt.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

  1. a) Utas: a vízi járművön utazó minden olyan személy, aki nem tagja a személyzetnek, és akit egyéb jogviszony alapján a hajón nem foglalkoztatnak;
  2. b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet;
  3. c) Személyszállítás: díj ellenében végzett vízi személyszállítás;

I.

A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony az alábbi esetekben ‒ online, telefonos, személyes megrendeléssel ‒ jön létre a felek között:

Utas: A szolgáltatását írásban (e-mail) rendelte meg, amit Szolgáltató írásban (e-mail útján) igazol vissza [foglalás ‒ ÁSZF 4. pontja];

Utas a szolgáltatás ellenértékét az indulás helyszínén, vagy valamelyik partnerénél befizette, átutalta.

II.

FOGLALÁS

2.1. A szolgáltatás ellenértéke készpénz, vagy banki átutalás módján fizethető. 

2.2.A foglalás menete: Időpont egyeztetést követően Szolgáltató írásban küldi visszaigazolását, amelyben a szolgáltatás minden részlete rögzítésre kerül.  Megrendeléskor a Megrendelő köteles megadni az utazás pontos dátumát, időpontját, az utasok nevét és a Megrendelő személy elérhetőségét (email cím / telefonszám).

2.2.1. A fenti adatok beérkezését követően Szolgáltató ügyfélszolgálata a foglalást 12 órán belül írásban visszaigazolja.

2.3. Visszaigazolás hiányában a felek között jogviszony nem jön létre.

2.4. Utas a foglalást az utazást megelőző 72. óráig díjmentesen módosíthatja.

2.5. Amennyiben harmadik személy rendeli meg a szolgáltatását, a Szolgáltató a harmadik személlyel kerül jogviszonyba és nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e azt az Utast, akinek az érdekében a rendelés történt.

III.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1.1. Amennyiben az Utas jogosult igénybe venni a szolgáltatást, és ezt igazolja Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást legjobb tudása szerint nyújtani, azaz köteles a megrendelt helyen és időben a hajót hajózásra alkalmas állapotban kiállítani és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az Utast biztonságosan a célállomásra szállítani.

3.1.2. Kizáró okok:

A személyszállítást olyan körülmény akadályozza, amely az Utasnak felróható; ebben az esetben a hajó kapitánya a hajóra való belépést megtagadhatja.

A személyszállítást olyan külső, elháríthatatlan körülmény akadályozza, amelyre a feleknek nincs ráhatása  (vis maior).

3.1.3. Ha a hajó vezetője vagy a személyzet tudomást szerez arról, hogy a vízen emberélet került

veszélybe, akkor köteles segítséget nyújtani, akár a szolgáltatás ( program, utazási cél) módosítása árán is.

3.2. Az Utas jogai és kötelezettségei

3.2.1. Az Utas a szolgáltatás kifizetésének igazolásával válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.

A fenti feltétel elmulasztásából vagy nem- teljesüléséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3.2.2. Az Utas és kísérői a hajóállomáson csak a részükre megnyitott területre léphetnek be. Tilos a hajóállomás területére a személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinnie.

3.2.3. Az Utas a hajóra vezető kikötőhídra, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött hajó járódeszkájára csak akkor léphet, ha azt a vízi jármű személyzete megnyitotta.

3.2.4. Tilos a hajóállomáson és a hajóban a többi utast, valamint a hajóállomás, illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni.

3.2.5. Tilos a hajóállomást, valamint a hajót és azok berendezéseit megrongálni. Aki a hajóállomást, illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.

3.2.6. Tilos a vízi jármű korlátjának, ajtaját, kinyitni, a vízi jármű korlátjára ülni.

3.2.7. Az Utas a hajóra lépés után köteles a kapitány és a személyzet valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.

3.2.8. Utas kizárása az utazásból: A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható a VSZ 6. § (2) bekezdése alapján, Aki a hajóhoz erősen ittas, illetve bódult állapotban érkezik; Aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja; Aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a hajó vagy berendezései épségét;

3.2.9. Az utazásból kizárt Utas menetdíj vagy egyéb díj visszatérítést nem igényelhet. A kapitány az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az Utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.

3.2.10. A hajón magatehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat.

3.2.11. Az útközben balesetet szenvedett Utast a Szolgáltató a legközelebbi kikötésre alkalmas állomásig fuvarozza, ahol a sérült a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

IV.

FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS

4.1. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan baleset, személyi sérülés vagy dologi kár tekintetében, amely kikötőhídon, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött hajó járódeszkáján történik (pl. elcsúszásból vagy vízbe esésből eredő személyi sérülések vagy dologi károk), tekintettel arra, hogy a kikötőhíd és a járódeszka rendeltetéséből fakadóan csúszós és veszélyes.

4.2. Szolgálataó rendelkezik a hajóval utazó személyekre balesetbiztosítással, amely alapján a biztosító megtéríti azt a kárt, amely a hajóba való ki- és beszállás, valamint a hajónál való utazás során (Utast) biztosítottat éri.

4.3. Az Utas felelős minden olyan kárért, amelyet az hajóban, annak berendezéseiben az Utas magatartásával vagy a magával vitt tárggyal, csomaggal vagy élőállattal a Szolgáltatónak okozott.

4.4. Az indulási hajóállomáson bekövetkezett balesetből eredő károsodásáért a hajóállomás bérbeadója viseli a felelősséget, feltéve, hogy az felróható magatartásának következménye.

4.5. Szolgáltató nem felel a hajóállomásokon az Utas őrizetében lévő kézipoggyásznak, csomagnak vagy élőállatnak bekövetkezett elvesztéséért vagy sérüléséért.

V.

LEMONDÁS

Lemondási feltételek: 72 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtt az elálló fél bármilyen jogkövetkezmény alkalmazása nélkül, ingyenesen lemondhatja az utazás időpontját. A befizetett foglalót egy következő foglalásba beszámítjuk. Lemondás bánatpénz ellenében: A megrendelt szolgáltatás lemondása esetén (elállás) az elálló fél az alábbi lemondási díjakat köteles megfizetni:72 -48 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtti lemondás esetén a bánatpénz mértéke a menetdíj 50%-a; 48 órán belüli lemondás esetén bánatpénz mértéke a menetdíj 100%-a. 

 

VI.

ADATVÉDELEM

6.1. Az Utas hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok Szolgáltató általi nyilvántartásához, Szolgáltató, köteles az Utas adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására.

6.2. Az Utas kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a későbbiekben is. e-mail vagy postai úton ajánlatokat küldjön.

VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Reklamáció:Bármilyen reklamációt az utazás befejezését követő 48 órán belül (jogvesztő határidő) írásban kell Szolgáltató részére eljuttatni.

7.2. Az észrevételeket az utazás megkezdése előtt közvetlenül, út közben, vagy közvetlenül az út után, a hajó személyzeténél is meg lehet tenni írásban.

7.3. Alkalmazandó jog: A felek jogviszonyukra kizárólag a magyar jogot alkalmazzák, így a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Vízi közlekedésről szóló 2000. évi  XLII. törvény, a Vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) kormányrendelet, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7.4. Jogvita: A felek a jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Budapesti XIII Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.5. Irányadó nyelv: Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Értelmezési- vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

7.6. Megismerhetőség: Jelen ÁSZF a motorcsonakazasadunan.hu honlapon megismerhető.

7.7. Hatályba lépés

Jelen ÁSZF 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpont után megkezdett utazásokra kell alkalmazni. 

 

Cégünk jogi nyugalmát a Balázs és Bács Ügyvédi Iroda garantálja. Ők ugyanis védik szerzői jogainkat megkeresik a jogsértőket, akik másolják a honlapunk tartalmát az engedélyünk nélkül, behajtják adósainktól a kintlévőségeket, folyamatosan fejlesztik szerződéseinket és felügyelik adatkezelési és online értékesítési tevékenységünket szolgáltatásaink magas szinten tartásának érdekében. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás
díjköteles: 50.000 Ft naponta.

 

error: Védett tartalom